Privacy Verklaring

Privacyverklaring Bureau Hoogbegaafd


Bureau Hoogbegaafd
hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring. Deze verklaring bestaat uit 2 delen. Bovenaan de gegevens die we verwerken, in het tweede deel hoe er wordt omgegaan met onderzoeksgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
In geval van gratis dienst:

  • Voornaam
  • E-mailadres

In geval van betaalde dienst:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Locatiegegevens

De inhoud van de website is door Bureau Hoogbegaafd met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Bureau Hoogbegaafd kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Website
De website Bureau Hoogbegaafd wordt beheerd door Liesbeth Rombouts (eigenaar Bureau Hoogbegaafd). Deze Privacy Verklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Bureau Hoogbegaafd gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via aanvraag- en/of aanmeldformulieren, vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Bureau Hoogbegaafd jouw privacy; onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Bureau Hoogbegaafd worden beschermd en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@bureauhoogbegaafd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bescherming Persoonsgegevens
Bureau Hoogbegaafd en betrokkenen nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van informatie die is aangevraagd, voor het bevestigen van aanmeldingen, voor gratis en betaalde diensten en/of producten en voor relevante informatie in de vorm van o.a. nieuwsbrieven.

Daarnaast kunnen de gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Bureau Hoogbegaafd gebruikt de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en Bureau Hoogbegaafd en het afwikkelen van betalingsverkeer en het afleveren van de diensten/goederen;
Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen de communicatie over Bureau Hoogbegaafd (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) en het kunnen uitvoeren van promotieactiviteiten waarvoor jij je te allen tijde weer kunt afmelden;
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van de dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van deze website);
Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude;
We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Derden
Liesbeth Rombouts neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Hoogbegaafd) tussen zit. Liesbeth Rombouts gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Active Campaign voor het versturen van nieuwsbrieven met waardevolle tips, inspiratie en aanbiedingen en gratis producten;
WordPress-website, dit is de etalage van het bedrijf;
Boekhoudpakket E-boekhouden, om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst te voldoen en betalingen te verwerken;
Microsoft Bedrijfscloud om bestanden en gegevens op te slaan;
Online Quizcreator voor de gratis testen die je kunt invullen.

Deze informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern worden gedeeld. Alle werknemers van Bureau Hoogbegaafd (in dienstverband of op zelfstandige basis) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Bureau Hoogbegaafd selecteert partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Dit Privacy Statement is echter niet van toepassing op websites van derden, ook niet als zij via deze website via links kunnen worden bezocht. Neem voor verdere informatie altijd contact op met de betreffende derde partij of instelling.

Liesbeth Rombouts verstrekt uitsluitend je gegevens aan derden als het nodig is om aan de uitvoering van onze overeenkomst met jou te voldoen of als we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Aanpassen persoonsgegevens/uitschrijven nieuwsbrief en communicatie
Bureau Hoogbegaafd biedt je de mogelijkheid om zelf jouw gegevens uit de e-maillijst te verwijderen, dat kan door bij nieuwsbrieven op uitschrijven te klikken. Op aanvraag kan ik je ook inzage geven in jouw gegevens die in het systeem van Bureau Hoogbegaafd worden bewaard en deze gegevens kunnen indien je dat wilt, worden verwijderd uit de administratie en het systeem.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je opvragen via info@bureauhoogbegaafd.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bureauhoogbegaafd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bureau Hoogbegaafd zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Liesbeth Rombouts wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Liesbeth Rombouts bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens > zo lang klant actief is, of tot zij/hij zichzelf uitschrijft;
  • Adres -> zo lang klant actief is, of tot zij/hij zichzelf uitschrijft;
  • Klantgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven (wettelijke verplichting van de Belastingdienst).

Cookies
Bureau Hoogbegaafd gebruikt technische, functionele, analytische en marketing cookies. Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in je winkelwagen te plaatsen of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, krijgen we inzicht in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag, zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je via de cookie pop-up die verschijnt op de website Bureau Hoogbegaafd je voorkeuren aangeven. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De enige gegevens die worden verzameld, zijn de gegevens die jij zelf verzendt bij het gebruik van diensten zoals het invullen van een contactformulier, de aanvraag van het e-book, de online masterclass/webinars of een aankoop via de website. De aanvraag- en orderformulieren maken gebruik van een functionele cookies. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.


Social Media
Bureau Hoogbegaafd maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten, een kijkje achter de schermen te geven en informatie met je te delen. Je kunt ons volgen op Facebook en LinkedIn.

Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Bureau Hoogbegaafd verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Bureau Hoogbegaafd maakt gebruik van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen je advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, je aangegeven interesses of dat je in een bepaalde regio woont. Op de gegevens die social media platforms van jou verzamelen, heeft Bureau Hoogbegaafd geen invloed. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van jouw social mediaprofiel.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Contactgegevens

Bureau Hoogbegaafd
Liesbeth Rombouts
Schijfmos 9
3994 LT Houten

liesbethrombouts@bureauhoogbegaafd.nl
06 20 38 94 35

Bij afname van advies of onderzoek

Uw dossier
De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldige onderzoek te doen.  De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jouw dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit)  jouw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op jouw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van jouw kinderen, worden geschaad,  kunnen wij jouw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Wil je gebruik maken van je recht op eigen verklaring of vernietiging of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bureauhoogbegaafd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bureau Hoogbegaafd zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Liesbeth Rombouts wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geheimhouding
Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking met je te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders allebei zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind  door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen  de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met 06-20389435.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens
Bureau Hoogbegaafd
Liesbeth Rombouts
Schijfmos 9
3994 LT Houten

liesbethrombouts@bureauhoogbegaafd.nl
06 20 38 94 35