IQ onderzoek2019-05-17T21:48:13+00:00

IQ onderzoek

VRAAG HET GRATIS E-BOEK AAN

Wat is er aan de hand met mijn kind?

Een IQ-test of intelligentie-onderzoek geeft inzicht in de intelligentie en competenties van een kind. Zo wordt duidelijk wat een kind nodig heeft om goed tot zijn recht te komen in een schoolse setting. Een onderzoek bestaat uit verschillende taken die gezamenlijk een beeld geven van de opbouw van het IQ. Daarnaast wordt tijdens het onderzoek goed gekeken hoe een kind tot leren komt. Dit alles creëert een helder beeld van wat jouw kind nodig heeft. De onderzoeksresultaten worden samengevat in een verslag dat samen met jullie wordt besproken.

Zo’n verslag bevat adviezen voor jullie als ouders en voor de leerkrachten en begeleiders op school. Dankzij mijn ervaringen in mijn werk en privéleven, krijg je praktische en haalbare adviezen. Zo kun je als ouder en als school ook echt aan de slag met een goede begeleiding.

Het onderzoeken van mogelijk hoogbegaafde kinderen is een vak apart. Het is belangrijk dat de onderzoeker gespecialiseerd is in deze doelgroep. Een deel van de hoogbegaafde kinderen heeft al jong geleerd om onder zijn of haar niveau te presteren. Dit doen ze mogelijk ook tijdens de test. Het is aan de onderzoeker om dit te doorzien en een weg te vinden, zodat het kind zijn of haar ware capaciteiten laat zien. Je kunt bij een IQ-test niet gokken, omdat de test bestaat uit open vragen en opdrachten. Daardoor geeft een IQ-onderzoek goed inzicht in wat een kind in ieder geval kan. Het is mogelijk dat een kind nog veel meer kan, terwijl dit niet uit het onderzoek naar voren komt.

Een onderzoek kan maar eens per jaar worden afgenomen. Vaker is niet mogelijk, omdat kinderen anders onthouden wat ze hebben gedaan tijdens een test. Dan is het onderzoek niet meer betrouwbaar. Daarom is het extra belangrijk dat een onderzoek in een keer goed wordt afgenomen.

Kosten IQ onderzoek: 680 euro.

AANVRAGEN IQ ONDERZOEK

Werkwijze Bureau Hoogbegaafd

Een veilig kind komt tot presteren. Daarom vind ik het heel erg belangrijk dat een kind zich veilig voelt. Testen doe ik bij mij thuis, in een gezellig ingerichte ruimte. Er is altijd de mogelijkheid om vooraf een half uur kennis te maken. Soms duurt de kennismaking wat langer en is een intake niet meer nodig (of kan korter duren).

Wanneer ouders en kind graag door willen, krijgen ouders een intake-formulier. Dit formulier mag ook vooraf worden ingevuld. Ouders mogen altijd om een intakegesprek vragen en mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van het intake-formulier dan neem ik contact op met ouders.

Daarna volgt het daadwerkelijke IQ-onderzoek. Bij oudere kinderen wordt de test in een ochtend afgenomen. Jongere kinderen maken de test in twee delen. Dit gebeurt altijd in overleg. De test wordt 1 op 1 afgenomen, ouders kunnen wachten in een ruimte naast de kamer waar het onderzoek plaats vindt. Als een kind zich onveilig voelt kan de deur op een kier blijven staan, zodat ze weten dat de ouder nabij is. De praktijk wijst uit dat dit zeer zelden nodig is. Er wordt dan gevraagd een geheimhouding te tekenen, omdat de test-items niet naar buiten mogen komen. Daardoor kan een test immers minder betrouwbaar worden.

Na afloop van de test volgt een uitgebreid onderzoeksverslag en een nagesprek. De IQ-uitslag wordt altijd dezelfde dag nog telefonisch doorgegeven. Uit eigen ervaring weet ik hoe slopend ik het wachten vond op de de uitslag. Het verslag volgt daarna (meestal binnen een week). Ouders ontvangen het voorlopig verslag digitaal, beveiligd met een wachtwoord. Mochten er op- of aanmerkingen zijn dan wordt dit meegenomen in het definitieve verslag. Het definitieve verslag is een print met handtekening van de onderzoeker. Het nagesprek kan zowel telefonisch als persoonlijk plaatsvinden.
Voor scholen is er altijd de mogelijkheid om te bellen als er vragen zijn over het onderzoek of het verslag. Ouders en scholen mogen altijd bellen met vragen over het onderzoek. Ook als het al enige tijd geleden is afgenomen.

Bij de prijs is inbegrepen:

* kennismaking van een half uur
* (telefonische) intake
* onderzoek in 1 of 2 ochtenden
* verslag
* nagesprek (1 uur)
* telefonisch consult school
* ook na een tijd mag er gebeld worden met vragen over het onderzoek.

Kosten IQ onderzoek: 680 euro.

AANVRAGEN IQ ONDERZOEK

Verschillende IQ-testen

Er zijn verschillende IQ-testen op de markt; de SON, WPPSI, WISC-III, WISC-V en RAKIT-2

De SON (versie jonge kind, versie oudere kinderen)
Is een non-verbale test. Deze test dus niet de verbale vaardigheden en is ontwikkeld voor kinderen met een taalachterstand. Aangezien deze test niet het verbale gedeelte meet, is het een minder goede voorspeller van hoe kinderen zich redden in ons verbale onderwijs.

WPPSI
Is voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot 7 jaar en 11 maanden. Deze test lijkt op de WISC en is ontwikkeld door dezelfde maker. Deze test meet de verbale en performale intelligentie. En laat ook zien hoe snel een kind informatie kan verwerken. In deze test zit de extra mogelijkheid om de actieve en passieve woordenschat af te nemen.

WISC-III
Is voor kinderen van 6 tot 17 jaar. Deze test is herzien in 1992 en dat kun je zien aan sommige test-items. Toch wordt deze test het meest gebruikt. Ook deze test meet de verbale en performale intelligentie. En laat zien hoe snel een kind informatie kan verwerken. Deze test is niet op alle onderdelen voldoende beoordeeld door de COTAN.
Vanaf januari 2018 is de WISC-V op de Nederlandse markt. De WISC-IV is nooit in het Nederlands vertaald. Bij de invoering van de WISC-III waren er veel problemen. In Nederland hebt je de COTAN die testen beoordeelt op hun betrouwbaarheid. In hoeverre voorspelt een test wat het moet voorspellen? De COTAN heeft bij de invoering de WISC-III als onbetrouwbaar beoordeeld. In de jaren daarna is de normering meerdere malen aangepast, zonder dat dit zorgvuldig is gecommuniceerd met de gebruikers. Er wordt pas rond juni 2018 een nieuwe beoordeling van de COTAN verwacht. 

WISC-V
Deze test is sinds januari 2018 op de Nederlandse markt. De van oorsprong Amerikaanse test is aangepast voor Nederland en Vlaanderen. Daarom ziet deze test er ook iets anders uit dan de Amerikaanse test. De WISC wordt wereldwijd het meest gebruikt. De WISC-V gaat uit van een nieuw theoretisch model om het IQ vast te stellen (het CHC-model). Dit model gaat uit van meerdere vaardigheden om het IQ vast te stellen. Dit is een mooi uitgangspunt, omdat intelligentie meer is dan verbaal en performaal vermogen, zoals gemeten bij de WISC-III. Aangezien de COTAN nog geen uitspraken gedaan heeft over de betrouwbaarheid van de WISC-V, gebruik ik deze test nog niet in de praktijk. Mocht blijken dat volgends de COTAN deze test niet betrouwbaar is, dan zegt de IQ-uitslag dus ook minder over het vermogen van het kind.

RAKIT-2
Is voor kinderen van 4 tot 12,5 jaar. De test is herzien in 2012 waardoor de test-items beter zijn aangepast aan wat nu relevant is.  Deze test meet de verbale, performale intelligentie en het  verwerken en actief toepassen van informatie. Hierdoor geeft de RAKIT-2 een completer beeld. Deze test heeft een betere beoordeling door de COTAN dan de WISC-III.

AANVRAGEN IQ ONDERZOEK

Welke test wanneer?

Gezien de betrouwbaarheid en omdat de test actueler is, kies ik voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar voor de RAKIT-2. Deze test is ook beter geschikt voor hoogbegaafde kinderen, omdat dit onderzoek ze niet afrekent op korte antwoorden. Voor kinderen rond de 12 jaar of ouder kies ik voor de WISC-III. De WPPSI is volgens de COTAN minder betrouwbaar dan de RAKIT. Ik heb een tijd met de WPPSI gewerkt en ik vond het geen kleutervriendelijke test. Vandaar dat deze test bij Bureau Hoogbegaafd niet wordt gebruikt.

AANVRAGEN IQ ONDERZOEK

Vragen?