IQ onderzoek

VRAAG HET GRATIS E-BOEK AAN

Wat is er aan de hand met mijn kind?

Een IQ-test of intelligentie-onderzoek geeft inzicht in de intelligentie en competenties van een kind. Zo wordt duidelijk wat een kind nodig heeft om goed tot zijn recht te komen in een schoolse setting. Een onderzoek bestaat uit verschillende taken die gezamenlijk een beeld geven van de opbouw van het IQ. Daarnaast wordt tijdens het onderzoek goed gekeken hoe een kind tot leren komt. Dit alles creëert een helder beeld van wat jouw kind nodig heeft. De onderzoeksresultaten worden samengevat in een verslag dat samen met jullie wordt besproken.

Zo’n verslag bevat adviezen voor jullie als ouders en voor de leerkrachten en begeleiders op school. Dankzij mijn ervaringen in mijn werk en privéleven, krijg je praktische en haalbare adviezen. Zo kun je als ouder en als school ook echt aan de slag met een goede begeleiding. Soms kunnen niet alle vragen beantwoord worden met een IQ onderzoek, dan kan er ook gekozen worden voor breed onderzoek.

Het onderzoeken van mogelijk hoogbegaafde kinderen is een vak apart. Het is belangrijk dat de onderzoeker gespecialiseerd is in deze doelgroep. Een deel van de hoogbegaafde kinderen heeft al jong geleerd om onder zijn of haar niveau te presteren. Dit doen ze mogelijk ook tijdens de test. Het is aan de onderzoeker om dit te doorzien en een weg te vinden, zodat het kind zijn of haar ware capaciteiten laat zien. Je kunt bij een IQ-test niet gokken, omdat de test bestaat uit open vragen en opdrachten. Daardoor geeft een IQ-onderzoek goed inzicht in wat een kind in ieder geval kan. Het is mogelijk dat een kind nog veel meer kan, terwijl dit niet uit het onderzoek naar voren komt.

Een onderzoek kan maar eens per jaar worden afgenomen. Vaker is niet mogelijk, omdat kinderen anders onthouden wat ze hebben gedaan tijdens een test. Dan is het onderzoek niet meer betrouwbaar. Daarom is het extra belangrijk dat een onderzoek in een keer goed wordt afgenomen.

Kosten IQ onderzoek: 700 euro.

AANVRAGEN IQ ONDERZOEK

Werkwijze Bureau Hoogbegaafd

Een veilig kind komt tot presteren. Daarom vinden wij het heel erg belangrijk dat een kind zich veilig voelt. Testen doen we dan ook in een huiselijke omgeving.

Wanneer er wordt besloten om te onderzoeken krijgen ouders intake-formulier van de onderzoeker. Het is fijn als dit formulier zo uitgebreid mogelijk wordt ingevuld. Ouders mogen altijd om een intakegesprek vragen en mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van het intake-formulier dan neem ik contact op met ouders.

Daarna volgt het daadwerkelijke IQ-onderzoek. Bij oudere kinderen wordt de test in een ochtend afgenomen. Jongere kinderen maken de test in twee delen. Dit gebeurt altijd in overleg.

Na afloop van de test volgt een uitgebreid onderzoeksverslag en een nagesprek. De IQ-uitslag wordt altijd dezelfde dag nog telefonisch doorgegeven. Het verslag volgt daarna (meestal binnen een week). Ouders ontvangen het voorlopig verslag digitaal, beveiligd met een wachtwoord. Mochten er op- of aanmerkingen zijn dan wordt dit meegenomen in het definitieve verslag. Het definitieve verslag is een print met handtekening van de onderzoeker. Het nagesprek kan zowel telefonisch als persoonlijk plaatsvinden.
Voor scholen is er altijd de mogelijkheid om te bellen als er vragen zijn over het onderzoek of het verslag. Ouders en scholen mogen altijd bellen met vragen over het onderzoek.

Bij de prijs is inbegrepen:

* telefonische intake ongeveer een half uur
* kennismaking tijdens de onderzoeksochtend
* onderzoek in 1 of 2 ochtenden
* verslag
* nagesprek van ongeveer 3 kwartier
* telefonisch consult school van ongeveer een half uur
* tot een jaar na afname mag er gebeld worden met vragen over het onderzoek.

Kosten IQ onderzoek: 700 euro.

AANVRAGEN IQ ONDERZOEK

Verschillende IQ-testen

Er zijn verschillende IQ-testen op de markt; de SON, WPPSI, KIQT+, WISC-V en RAKIT-2. Helaas is er op dit moment geen enkele test die gemaakt is om de (onderwijs)behoeften van hoogbegaafde kinderen goed te meten. De ideale test bestaat dus niet.

De SON (versie jonge kind, versie oudere kinderen)
Is een non-verbale test. Deze test dus niet de verbale vaardigheden en is ontwikkeld voor kinderen met een taalachterstand. Aangezien deze test niet het verbale gedeelte meet, is het een minder goede voorspeller van hoe kinderen zich redden in ons verbale onderwijs.

WPPSI IV
Is voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot 7 jaar en 11 maanden. Deze test lijkt op de WISC en is ontwikkeld door dezelfde maker. Deze test meet de verbale en performale intelligentie. En laat ook zien hoe snel een kind informatie kan verwerken. In deze test zit de extra mogelijkheid om de actieve en passieve woordenschat af te nemen. De WPPSI IV is in 2021 op de markt gekomen en (nog) niet goedgekeurd door de COTAN. Als de test is goedgekeurd gaan wij overwegen of wij vinden dat deze test een meerwaarde biedt boven de RAKIT-2.

KIQT+
Deze test is in 2021 op de markt gekomen en speciaal ontwikkeld om hoogbegaafdheid bij kinderen te meten. Toch bieden wij op dit moment deze test niet aan. Wij testen niet om hoogbegaafdheid vast te stellen maar om te kijken naar de onderwijsbehoeften van kinderen. Op die vraag kunnen we met deze test onvoldoende antwoord geven. Zo wordt de verbale ontwikkeling en werkgeheugen niet meegenomen in deze test. Ook is deze test op dit moment niet goedgekeurd door de COTAN.

WISC-V
Deze test is sinds januari 2018 op de Nederlandse markt. De van oorsprong Amerikaanse test is aangepast voor Nederland en Vlaanderen. Daarom ziet deze test er ook iets anders uit dan de Amerikaanse test. De WISC wordt wereldwijd het meest gebruikt. De WISC-V gaat uit van een nieuw theoretisch model om het IQ vast te stellen (het CHC-model). Dit model gaat uit van meerdere vaardigheden om het IQ vast te stellen. Dit is een mooi uitgangspunt, omdat intelligentie meer is dan verbaal en performaal vermogen, zoals gemeten bij de WISC-III. Onlangs (juni 2019) is er een uitspraak gedaan door de Cotan. De Cotan geeft voor de meeste onderdelen van de WISC-V een voldoende. De WISC-V scoort hierdoor ongeveer gelijk als de WISC-III voorheen deed. Nadeel van de WISC-V is dat deze test hoogbegaafdheid er niet altijd uithaalt. Voordeel is dat de test breed meet en daardoor een goed beeld geeft van de onderwijsbehoeften van kinderen. De WISC-V wordt ook door alle scholen geaccepteerd.

RAKIT-2
Is voor kinderen van 4 tot 12,5 jaar. De test is herzien in 2012 waardoor de test-items beter zijn aangepast aan wat nu relevant is. Deze test meet de verbale, performale intelligentie en het verwerken en actief toepassen van informatie. Hierdoor geeft de RAKIT-2 een completer beeld. Deze test heeft een betere beoordeling door de COTAN dan de WISC-V. Nadeel van de RAKIT-2 is dat deze test te soepel rekent bij een IQ boven de 130. Daarom zijn met name de 145+ IQ-metingen niet allemaal even betrouwbaar. Daarnaast zijn er weinig subtesten die de verbale vermogens meten. Ook deze test gebruiken we ondanks de genoemde nadelen.

In overleg met ouders bekijken we samen of de RAKIT-2 of WISC-V de onderzoeksvraag het beste kan beantwoorden.

AANVRAGEN IQ ONDERZOEK

Vragen?